Archiv zápisů z předcházejících období

níže uvedené informace jsou z již ukončených zápisů v předcházejících obdobích

zde se můžete dozvědět jak probíhaly zápisy předchozí...

Výsledky zápisu pro školní rok 2016/17: Reg čísla žádostí přijatých dětí.docx (24402)

 Do Krčské mateřské školy podalo žádost o přijetí 85 dětí. Volných míst bylo na mateřské škole pro školní rok 2016/17 celkem: 85

Z toho důvodu mohly být přijaty všechny děti. Ve třech případeh je pozastaveno správní řízení a zákonní zástupci dětí, o jejichž žádosti bude teprve rozhodnuto, obdrží písemné vyrozumění o dalším postupu: týká se žádostí č. 34/16, 50/16 a 84/16.

Rozmístění dětí na jednotlivá pracoviště naší Krčské mateřské školy: ředitelka školy rozhodla o zařazení dětí na jednotlivá pracoviště a pokusila se přihlédnout k přání zákonných zástupců, ale na pracovišti Tajovského bylo méně míst než bylo požadavků, takže přednost byla dána zejména sourozencům a poté starším dětem a dětem bydlícím v těsném sousedství ulice Tajovského...

Soupisy čísel s rozdělením jsou uvedeny v následujících seznamech za tabulkou výsledků zápisu... Děkujeme za pochopení.

Pokud byste si chtěli vyzvednout rozhodnutí o přijetí a zároveň si jej podpisem potvrdit, můžete tak učinit na ředitelsví školy 4.5.2016 od 13 do 16 hodin a dále pak na první třídní schůzce: 25.5.2016 od 17 hodin - třída Žabky, pracoviště Tajovského 1309, Praha 4

Žádáme rodiče dětí přijatých i na jinou mateřskou školu, (týká se podání více žádostí na více škol) aby neprodleně učinili rozhodnutí, na kterou školku jejich dítě nastoupí a písemnou formou toto své rozhodnutí oznámili na mateřskou školu kam jejich dítě nastupovat nebude. Děkujeme - uvolníte tím místo dalším zájemcům.

Zápis do mateřské školy : informace o průběhu zápisu, potřebných dokladech a usnesení Rady MČ o zápisech MŠ MČ Praha 4

Zápis dětí na školní rok 2016/2017

Zápis je určen pro děti s trvalým pobytem na území městské části Praha 4 a trvalým pobytem alespoň jednoho ze zákonných zástupců dítěte na území městské části Praha 4.  Zápis se týká dětí narozených do 31. 08. 2013. V případě dostatečného počtu volných míst budou přijímány i děti narozené do 31. 12. 2013.

Krčská mateřská škola, Praha 4, má dvě pracoviště: Tajovského 1309 a Kukučínova 1150.

Dny otevřených dveří budou na obou pracovištích naší školy ve dnech: 30. a 31. 3. 2016 od 13 do 17 hodin (navštívíte jednu naši třídu, budete seznámeni paní učitelkami s programem naší školy a také Vám zodpovíme Vaše dotazy. ***přezutí s sebou***).

VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ:  30. 3. 2016 a 31. 3. 2016 v době: 13,00 -18,00 hodin- středa, 13,00 - 17,00 - čtvrtek

Žádost i evidenční list jsou pro obě pracoviště naší školy jednotné, je možné vyzvednout na kterémkoliv z našich pracovišť ve výše uvedeném termínu. Žádost se podává za jednoho žadatele pouze v jednom vyhotovení. O umístění dítě (na které pracoviště naší školy bude dítě docházet, zda na Tajovskou nebo na Kukučínovu) rozhoduje ředitelka školy, přihlíží k přání žadatele pokud je to možné. Ve dnech výdeje žádostí o přijetí bude ředitelka školy Bc. Marie Seidlová přítomna na ředitelství školy Tajovského 1309, na odloučeném pracovišti Kukučínova bude přítomna její zástupkyně paní Jana Trojanová.

V případě, že si z velmi vážných důvodů nemůžete vyzvednout žádost ve dnech výdeje přímo na pracovištích školy, požádejte o její zaslání e-mailem. Tiskopisy žádostí se v současné době zpracovávají do finální podoby a budou k dispozici cca po 25. 3. 2016. Požadavek na zaslání tiskopisů odešlete na email školy ( mstajovskeho@email.cz , jana.troj@seznam.cz)   a to tak, abyste stihli odevzdat žádost v termínu zápisu (po termínu zápisu žádosti nepřijímáme).

 Součástí žádosti je potvrzení pediatra o zdravotním stavu dítěte a potvrzení o trvalém bydlišti dítěte ( výpis z údajů OSA)- počítejte i s tím…

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY: 13. 4. 2016 a 14. 4. 2016 v době: 13 - 18 hodin                  

Všechny žádosti se odevzdávají pouze na pracovišti Tajovského!!!  Žádostem bude přiděleno registrační číslo. Odevzdávání žádostí o přijetí bude ukončeno 14. 4. 2016 v 18,00 hodin, na neodevzdané žádosti v řádném termínu zápisu nebude brán zřetel.

POTŘEDNÉ DOKLADY k zápisu:

 • Řádně vyplněná Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy, podepsaná zákonnými zástupci, vypsaná a potvrzená lékařem
 • Řádně vyplněný Evidenční list (pozor – na druhé straně je také nutné potvrzení od lékaře)
 • DOKLAD O TRVALÉM POBYTU DÍTĚTE (dětský občanský průkaz, nebo potvrzení z oddělení OSA na MČ Praha 4, Antala Staška)
 •  CIZINCI – doklad o místě pobytu a délce pobytu)
 • OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE – k ověření trvalého pobytu

VÝSLEDKY ZÁPISU:

4. 5. 2016 budou na vývěsních místech obou pracovišť uveřejněny seznamy registračních čísel žádostí dětí, které byly přijaty!!! Nepřijaté děti: bude jim odesláno rozhodnutí o nepřijetí na jejich kontaktní adresu.

usnesení Rady k Zápisu do MŠ 2016.pdf (752437)

 

Tuto Přílohu k žádosti obdržíte v mateřské škole společně se žádostí a evidenčním listem, zde uvádíme pro další Vaši informaci

Příloha k žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

na školní rok 2016/2017

 

Vysvětlivky k žádosti a ke kritériím:

 

 • Dnem zápisu se rozumí datum 14. 4. 2016. Od tohoto data se počítají lhůty podle správního řádu.
 • Kritéria pro přijetí budou uveřejněna v době Zápisu na vývěsních místech školy- seznamte se s nimi přímo ve škole, zde uvedeny pouze základní informace:
 • Do Krčské mateřské školy budou přijímány přednostně děti, které splní kritéria trvalého pobytu na území MČ Praha 4 a jejich alespoň jeden zákonný zástupce má také tento trvalý pobyt. Budou přijímány děti podle věku od nejstarších po nejmladší, s tím, že by měly dovršit věku 3 let do 31. 8. 2016
 • Děti, které nedovrší věku 3 let ke dni 31. 8. 2016 mohou být přijímány, pokud budou volná místa a to také dle věku od nejstarších po nejmladší, pokud dovrší 3 let věku alespoň do 31. 12. 2016

 

Další informace:

 

Krčská mateřská škola má dvě pracoviště:

Tajovského 1309 a Kukučínova 1150

O umístění dítěte = do jaké třídy a na jaké pracoviště školy bude dítě umístěno, rozhoduje ředitelka školy. Pokud je to možné, přihlíží k přání zákonných zástupců uvedenému na žádosti o přijetí.

 

 • Odevzdávání žádostí, evidenčních listů a dalších příloh bude na ředitelství školy, které má sídlo na adrese: Tajovského 1309, Praha 4

ve dnech: 13. 4. 2016 – 14. 4. 2016 (datum zápisu) od 13:00 do 18:00 hodin. Zároveň obdržíte registrační číslo Vaší žádosti, pod kterým budou žádosti vyhodnoceny.

Na základě žádosti odboru správních agend (OSA)připomínáme informaci k zápisu:

Potvrzení o trvalém pobytu dítěte - dokládají zákonní zástupci výpisem z údajů o evidenci obyvatel (originál tohoto potvrzení) k žádosti o přijetí

Výpisy bude vydávat  odbor správních agend (OSA) v přízemí budovy Úřadu MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, přes přepážku „ Informace OSA“nebo Informační centrum JÍLOVSKÁ, Jílovská 1148/14, Praha 4 (budova pracoviště odboru správních agend).

 • pokud má dítě občanský průkaz, kde je uvedena adresa trvalého pobytu (TP) v MČ Praha 4, není potřeba výpis z informačního systému evidence obyvatel (IS EO), neboť to co je uvedeno v OP, to platí a zákonný zástupce předloží OP k nahlédnutí
 •  jeden ze zákonných zástupců dítěte musí mít TP v MČ Praha 4 – opět - dokládá svým OP!
 • Pondělí 25. 4. 2016 je určeno jako den, kdy bude, v době od 11:00 do 16:00 hodin, dle § 36 a 38 správního řádu umožněno zákonným zástupcům, kteří budou mít zájem, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, nahlížet do spisu, činit si výpisy a to v ředitelně školy na adrese ředitelství Tajovského 1309, Praha 4

 

 

 • Provozní doba mateřské školy je 6:30 – 17:00 hodin.

 

 • Výsledky zápisu budou oznámeny pod přidělenými registračními čísly nejdéle do 4. 5. 2016 a to na webových stránkách školy na stránce Zápis.

 

 •  Rozhodnutí o přijetí - datum od kdy budou rozhodnutí o přijetí k vyzvednutí na ředitelství školy, bude oznámeno na vývěsních místech školy a webových stránkách, zde oznámíme také termín schůzky s rodiči přijatých dětí.

 

 • Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno písemně, doporučeně na adresu žadatelů.