Denní program...změny jsou dle aktuální situace vždy možné...

Denní program

Provoz mateřské školy bývá uzavřen po dohodě se zřizovatelem v měsíci červenec a srpen. Přerušení provozu oznámí ředitelka školy zákonným zástupcům na základě usnesení Rady Městské části Praha 4 a zveřejní termín, místo a organizaci zajištění náhradního provozu mateřské školy a možnost umístění dětí v náhradní mateřské škole v daném období. Provoz mateřské školy bývá přerušen po dohodě se zřizovatelem zpravidla také v prosinci v období školních vánočních prázdnin. V tomto období nebývá zajištěn náhradní provoz.

Organizace vzdělávání a denní režim činností v mateřské škole

Předškolní vzdělávání má 3 ročníky, do jedné třídy lze zařadit děti z různých ročníků. V naší mateřské škole se snažíme zařazovat děti do tříd v jednom ročníku spolu, pokud je to možné…ale máme i třídy smíšené. O zařazení dětí do tříd rozhoduje ředitelka mateřské školy. Zpravidla se snažíme vytvořit třídy v posledním ročníku tak, aby je navštěvovaly děti stejného ročníku, aby se  mohl program v předškolní třídě více zaměřovat na přípravu pro školu a  děti spolu na konci školního roku mohly odcházet do ZŠ.

 Vzdělávání probíhá v denním režimu činností, který je popsán ve Školním řádu a Programu mateřské školy.

Zpravidla :  

  6,30– 8,30 scházení dětí (nejprve ve společné třídě- k tomu určené, po 7. hodině na svých třídách) spontánní aktivity a hry dětí, řízené individuální činnosti, předškolní příprava

8,30 – úklid hraček, komunitní kruh, ranní cvičení a jiné pohybové aktivity, hygiena, sebeobsluha

9,00 – 10,00 dopolední svačina,  denní program, hygiena, příprava a pobyt venku do cca 12 hodin…

12 – 13 sebeobsluha, hygiena, příprava na oběd, hygiena, příprava na odpočinek

13 – 14,30 relaxační chvilky, čtení na pokračování, odpočinek, klidové aktivity, postupné vstávání, hygiena, pohybové aktivity, odpolední svačina,

15,00 – 17,00 tvořivé činnosti, individuální aktivity, podle možnosti pobyt na školní zahradě.  

 

Časový režim dne je orientačně sestaven k době podávání jídel, ostatní doby se mohou příležitostně měnit. Pružný denní řád umožňuje učitelkám reagovat na individuální potřeby dětí a situace související s programem vzdělávání. Plánování aktivit vychází z potřeb dětí, poměr aktivit je vyvážený a s dostatkem prostoru pro spontánní hru. Nezbytný je včasný příchod do mateřské školy tak, aby dítě mělo dostatek času na realizaci svých aktivit. Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze Školního vzdělávacího rámcového programu a v případě plánovaných akcí.