Informace k průběhu zápisu

27.02.2013 18:20

  Zápis pro školní rok  2013/2014  termínový harmonogram:

- vydávání přihlášek - 6.3.2013 – 7.3.2013 od 13 do 18 hodin.

Žádosti o přijetí - tiskopisy budou vydávány v ředitelně MŠ. Žádost si vyzvedává zákonný zástupce dítěte osobně, obdrží jí včetně pokynů a příloh k žádosti. V těchto dnech v době od 13 do 17 hodin budete mít možnost podívat se do MŠ a pohovořit s učitelkami, získat informace o MŠ.

příjem přihlášek – datum zápisu 20. a  21.3.2013 od 13.00 do 18.00 hodin.

Zápis je určen dětem s trvalým pobytem na MČ Praha 4 , jejichž alespoň jeden zákonný zástupce má trvalý pobyt na MČ Praha 4. Dětem před zahájením školní docházky, narozeným nejdéle do 31.8.2010.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem.

Co budete potřebovat u zápisu doložit a jaké doklady k tomu přinést ? 

Rodný list dítěte, doklad o trvalém pobytu dítěte a jednoho ze zákonných zástupců na území MČ Praha 4.( Trvalý pobyt dítěte můžete prokázat- pokud má dítě vlastní doklad - nebo se v této věci se můžete obrátit na odbor správních agend Úřadu MČ Praha 4 (OSA), ulice Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4- konkrétně na oddělení správní a evidence obyvatel, v loňském roce vyřizovaly- vedoucí oddělení: Dagmar Militká, tel.:261 192 675, referenti: Jana Havelková, tel. 261 1192 679, Radek Váňa, tel: 261 192 679. Příslušný odbor je v přízemí budovy.

Kritéria stanovená pro přijímání dětí budou zveřejněna v MŠ v době zápisu, k dispozici u ředitelky MŠ.

Ředitelka školy, Krčská mateřská škola, Praha 4, Tajovského 1309 stanoví kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2013/2014 podle nichž bude postupovat při rozhodování v souladu s ustanovením §165. 2 písmene b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, v případě, že počet podaných žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí počet volných míst pro další školní rok a tím stanovenou kapacitu školy.

- Výsledky zápisu budou oznámeny na veřejně přístupné vývěsní tabuli MŠ - přesný termín vyhlášení výsledků bude sdělen zákonným zástupcům při odevzdávání žádostí / předpokládáme : do 19.4.2013/

Výsledky budou zveřejněny pod přidělenými registračními čísly žádostí.

MŠ s celodenním provozem /od 6,30 do 17,00 hodin/.

Krčská mateřská škola, Praha 4, Tajovského 1309 má v současnosti sloučeny dvě mateřské školy:             Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dětí na obě sídla Krčské mateřské školy, kterými jsou mateřská škola v ulici Tajovského 1309, Praha 4 a odloučené pracoviště mateřská škola v ulici Kukučínova 1150, Praha 4.

V sídle MŠ Kukučínova by měla být v příštím školním roce otevřena jedna další nová třída namísto Jeselského zařízení, které ukončilo své působení na této adrese a přestěhováno bylo do ulice Bartákova v Praze 4.

 

—————

Zpět