Zápis do mateřské školy pro školní rok 2018/19 bude v měsíci květnu 2018 - informace zde budou v průběhu dubna 2018

NOVÉ A ZCELA AKTUÁLNÍ  PŘIHLÁŠKY A EVIDENČNÍ LISTY PRO VÝŠE UVEDENÝ ZÁPIS ZDE BUDOU POČÁTKEM DUBNA- DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

DNY OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ OZNÁMÍME S PŘEDSTIHEM, PROZATÍM NEJSOU TERMÍNY UPŘESNĚNY.

Níže jsou uvedeny informace k zápisům z uplynulých období- pro ilustraci jak zápisy probíhají ...

Výsledky zápisu od šk.r. 2017/18

Přijaté děti.pdf (543766)

Více informací na prvních schůzkách. Na konci schůzek budou rozdávána také rozhodnutí o přijetí. Milí rodiče, schůzky jsou určeny pouze dospělým a proto, prosím !!! NA SCHŮZKY SE DOSTAVUJTE VÝHRADNĚ BEZ DĚTÍ!!! Jsou projednávány důležité a zásadní záležitosti a není možné, aby v průběhu jednání docházelo k narušování dětmi,  pro které jsou tyto informace opravdu nezajímavé. Prosíme Vás o respektování této podmínky, není to nic proti dětem, těm je v naší mateřské škole vyhraněný jiný čas a prostor, kdy se jim můžeme a chceme s největší radostí věnovat. Věříme, že tot přání pochopíte a vyjdete nám vstříci tím, že si zajistíte dostatečně s předstihem hlídání.  Na schůzky by se měl dostavit jeden z rodičů...i tak nás bude hodně a prostory ve třídě jsou omezené. Pokud někdo z Vás nemůže dorazit v daném termínu 15.6. od 18 hodin...nevadí, nebojte se...rozhodnutí o přijetí si budete moci vyzvednout /po třídních schůzkách a /po telefonní dohodě na ředitelství školy Tajovského 1306. Nevyzvednutá rozhodnutí budeme koncem června rozesílat poštou na uvedenou adresu v žádosti, doporučeně. Jste-li přijati na více MŠ, protože jste podali více přihlášek a splnili jste veškeré podmínky pro přijetí, je nutné, abyste se rozhodli, do které MŠ dítě nastoupí a kam dítě nenastoupí...Měli byste provést oznámení školkám jak jste se rozhodli a případně písemně oznámit, žev MŠ  do které nenastoupíte žádáte o zrušení rozhodnutí o přijetí.

Pokud nestihnete schůzku 15.6., informace si můžete zjistit například u zástupkyň školy, případně na první schůzce v září u učitelek.

Zápis do mateřských škol - vzdělávání

"Cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání , nikoliv "pouze" péče o děti v době, kdy se o ně nemohou postarat rodiče či jiné osoby. Dítě přijaté k předškolníu vzdělávání musí být způsobilé plnit požadavky , které jsou stanovené rámcovým a školním vzdělávacím programem. Na základě poznatků z pedagogiky a vývojové psychologie lze usuzovat, že čím je dítě starší, tím má větší potřebu socializace a získávání nových vědomostí, dovedností a návyků, a je výše uvedené požadavky schopno lépe plnit." ( podobně uvádí též školský zákon, §4,§5,§33)

...z toho důvodu je při přijímání dětí dávána přednost dětem starším...

Zápis pro školní rok 2017/18

Termínový harmonogram zápisu Květen 2017

-           vydávání přihlášek 3.5. –  4.5. 2017   od 13,00 - 18,00 ve dnech výdeje přihlášek se konají také dny otevřených dveří a to na každém z našich pracovišť - na Tajovského ve třídě Ptáčci a na Kukučínové ve třídě Lodička vždy od 13 - 17 hodin

Pro ty, kteří nemohou vyzvednout tiskopisy osobně je zde vkládáme k možnému využití:

Přihláška 17-18.pdf (298,6 kB)

evidenční-list.pdf (908,4 kB)

-           příjem přihlášek – datum zápisu 10.5. – 11.5. 2017 od 13.00 do 18.00 hod.

-           oznámení výsledků zápisu do 31.5. 2017

 

 

Rada městské části Praha 4 doporučuje ředitelkám mateřských škol přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání dle ustanovení § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,(školský zákon), zejména k trvalému pobytu dítěte na území městské části Praha 4, trvalému pobytu alespoň jednoho ze zákonných zástupců dítěte na území městské části Praha 4 a věku dětí přijímaných k předškolnímu vzdělávání zpravidla od tří let. Uvedené se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území městské části Praha 4.

 Podle usnesení RMČ č. 14R-818/2016 ze dne 27.7. 2016 je spádovou oblastí pro MŠ zřizované MČ Praha 4 celé území MČ Praha 4.

KRITÉRIA ---17_18.doc (57856)

Níže uvedené dokumenty si můžete pročíst- jsou zde uvedeny pro informaci:

Zápis průběh informace 17_18.doc (41984)

Něco o nás.doc (29696)

3.14 Přijímání dětí do mateřské školy leden2017.doc (31744)

   3.14 Stanovisko MZ a MŠMT - očkování dětí.docx (16110)

Cíle předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

§ 34

Organizace předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let,nebo do zahájení povinné školní docházky. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

Od školního roku 2017/18 je povinné předškolní vzdělávání pro děti , které dosáhnou do 31.8.2017 věku 5 let.