Zápis do KMŠ

Výsledky zápisu pro školní rok 2019/2020 Krčská mateřská škola:

Přijaté děti na Tajovskou: Přijati na Tajovskou 2019_2020.docx (17298)

Přijaté děti na Kukučínovu: Přijaté na Kukučínovou 2019_2020.docx (14244)

Nepřijaté děti: Nepřijati.docx (14684)

Celkem bylo podáno 103 žádostí o přijetí, z toho bylo přijato na Tajovského 47 dětí, na Kukučínovou 45 dětí. 1 x bylo pozastaveno správní řízení, 10 x nebylo žádosti vyhověno, děti nebyly přijaty - tyto děti jsou přijaty na jiných mateřských školách v MČ Praha 4, nebo v místě bydliště.

KRITÉRIA 19-20.doc (48640)

Přihláška 19-20.odt (14188)

Evidenční list KMŠ.doc (38400)

Během školního roku:

V případě požadavku zapsat dítě do mateřské školy mimo zápis:  přihlášku a evidenční list můžete získat na každém pracovišti naší mateřské školy a to v případě, že je volné místo pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání- požádat o tiskopis můžete zástupkyně školy, případně si můžete zažádat o zaslání tiskopisu na e-mailovou adresu.

 

POJIŠTĚNÍ dětí:  informace pro zákonné zástupce dětí:

  • Odpovědnost mateřské školy za škodu na zdraví dětí nemá speciální právní úpravu, proto se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Podle §2910 OZ mateřská škola za škodu odpovídá, pouze pokud porušila své zákonné povinnosti a tím zavinila, že došlo ke škodě (např. nezabezpečila náležitý dohled nad dětmi). Mateřská škola má tedy objektivní odpovědnost s možností liberace (vyvinění).

  • Dojde-li v mateřské škole k úrazu dítěte, škola se zprostí odpovědnosti, jestliže prokáže, že nezanedbala náležitý dohled.

Pojem „náležitý dohled“ není nepřetržitý dohled, nepřetržité sledování dětí, je to dohled, který je přiměřený okolnostem, zejména věku, zdravotnímu stavu, vlastnostem a chování nezletilého dítěte.

Pokud mateřská škola neporušila svoji povinnost, za škodu neodpovídá.

V tomto případě bude úraz odškodněn z úrazového pojištění dítěte, má-li ho sjednané zákonnými zástupci. Nemá-li dítě žádné úrazové pojištění, úraz nebude odškodněn vůbec.

  • V případě, že mateřská škola zanedbala náležitý dohled a tím porušila svoji právní povinnost, odpovídá za škodu na zdraví dítěte a nejsou-li okolnosti vylučující poskytnutí plnění pojišťovny, škoda bude hrazena z pojištění mateřské školy.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje MŠ rodičům zřídit dětem úrazové pojištění !!!

(Pozn.: Odpovědnost základní školy je konstruovaná jinak – základní škola odpovídá podle § 391 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce plně za újmu vzniklou žákovi při vyučování, nebo v přímé souvislosti s ním bez ohledu na zavinění (tj. odpovídá v každém případě i když neporušila své právní povinnosti). Základní škola má absolutní objektivní odpovědnost bez možnosti liberace tj. zákon nepřipouští možnost vyvinění se z odpovědnosti.)

ŠKOLNÍ ŘÁD KMŠ.doc (139264)

Příloha Školního řádu - povinné předškolní vzdělávání.docx (24868)

Příloha Školního řádu č. 2 : Individuální vzdělávání.docx (20093)

Školní řád byl aktualizován a je platný v uvedené verzi pro celou Krčskou mateřskou školu a byl schválen i při poslední kontrole ČŠI (platný od 2.9.2013). Přílohy Školního řádu jsou v platnosti od 1.9.2017

Desatero pro rodiče.docx (50009)

GDPR a škola:
Informační memorandum KMŠ.docx (195 kB)