Zápis do KMŠ pro školní rok 2020/2021

Usnesení - zápis do MŠ a výjimka z počtu dětí ve třídě MŠ0.pdf (187150)

Výdej přihlášek bude ve dnech: 22.+23.4.2020 v kanceláři MŠ od 13 do 17 hodin

V tyto dny Vás na obou našich pracovištích ( Tajovského 1309 a Kukučínova 1150/3) také přivítáme na "odpoledne otevřených dveří" (13-17 hod) Můžete se přijít podívat vždy do jedné ze tříd, kde Vám paní učitelky zodpoví Vaše dotazy. Děti mohou přijít s Vámi, aby si prohlédly kam budou od září docházet...

Platnou Přihlášku pro tento zápis a evidenční list obdržíte na obou pracovištích Krčské MŠ ve dnech výdeje. Přihláška je jednotná pro obě pracoviště naší školy= platí pro pacoviště Tajovského i Kukučínova!!!

 O konečném umístění dítěte do třídy na konkrétním pracovišti školy ( Tajovského nebo Kukučínova) rozhodne ředitelka školy a to s ohledem na počet přihlášených a s ohledem na jejich přání (preference Tajovského x Kukučínova). Pokud bude na jednom pracovišti vyšší počet zájemců, než je počet volných míst, budou děti umístěny s přihlédnutím k věku ( od nejstarších po nejmladší) a k bydlišti (blízkost k MŠ) a to do počtu volných míst, ostatní budou umístěni na druhém pracovišti.

Upozornění : Zápis proběhne pouze na ředitelství školy.

Zde bude  Přihláška k dispozici ke stažení a vytištění ve dnech výdeje přihlášek / pro ty , kteří si přihlášku nebudou moci osobně vyzvednout/

Zápis = odevzdávání přihlášek se bude konat : 12.5. a 13.5. 2020 v kanceláři Krčské mateřské školy, Praha 4, Tajovského 1309 v době od 13:00 do 18:00 hodin.

Na později , nebo nekompletně dodané přihlášky nebude brán zřetel.

Výsledky zápisu budou oznámeny do konce května 2020.

 

Během školního roku:

V případě požadavku zapsat dítě do mateřské školy mimo zápis:  přihlášku a evidenční list můžete získat na každém pracovišti naší mateřské školy a to v případě, že je volné místo pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání- požádat o tiskopis můžete zástupkyně školy, případně si můžete zažádat o zaslání tiskopisu na e-mailovou adresu.

 

POJIŠTĚNÍ dětí:  informace pro zákonné zástupce dětí:

  • Odpovědnost mateřské školy za škodu na zdraví dětí nemá speciální právní úpravu, proto se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Podle §2910 OZ mateřská škola za škodu odpovídá, pouze pokud porušila své zákonné povinnosti a tím zavinila, že došlo ke škodě (např. nezabezpečila náležitý dohled nad dětmi). Mateřská škola má tedy objektivní odpovědnost s možností liberace (vyvinění).

  • Dojde-li v mateřské škole k úrazu dítěte, škola se zprostí odpovědnosti, jestliže prokáže, že nezanedbala náležitý dohled.

Pojem „náležitý dohled“ není nepřetržitý dohled, nepřetržité sledování dětí, je to dohled, který je přiměřený okolnostem, zejména věku, zdravotnímu stavu, vlastnostem a chování nezletilého dítěte.

Pokud mateřská škola neporušila svoji povinnost, za škodu neodpovídá.

V tomto případě bude úraz odškodněn z úrazového pojištění dítěte, má-li ho sjednané zákonnými zástupci. Nemá-li dítě žádné úrazové pojištění, úraz nebude odškodněn vůbec.

  • V případě, že mateřská škola zanedbala náležitý dohled a tím porušila svoji právní povinnost, odpovídá za škodu na zdraví dítěte a nejsou-li okolnosti vylučující poskytnutí plnění pojišťovny, škoda bude hrazena z pojištění mateřské školy.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje MŠ rodičům zřídit dětem úrazové pojištění !!!

(Pozn.: Odpovědnost základní školy je konstruovaná jinak – základní škola odpovídá podle § 391 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce plně za újmu vzniklou žákovi při vyučování, nebo v přímé souvislosti s ním bez ohledu na zavinění (tj. odpovídá v každém případě i když neporušila své právní povinnosti). Základní škola má absolutní objektivní odpovědnost bez možnosti liberace tj. zákon nepřipouští možnost vyvinění se z odpovědnosti.)

ŠKOLNÍ ŘÁD KMŠ.doc (139264)

Příloha Školního řádu - povinné předškolní vzdělávání.docx (24868)

Příloha Školního řádu č. 2 : Individuální vzdělávání.docx (20093)

Školní řád byl aktualizován a je platný v uvedené verzi pro celou Krčskou mateřskou školu a byl schválen i při poslední kontrole ČŠI (platný od 2.9.2013). Přílohy Školního řádu jsou v platnosti od 1.9.2017

Desatero pro rodiče.docx (50009)

GDPR a škola:
Informační memorandum KMŠ.docx (195 kB)