Platby :

Pozor- platby a jejich symboly Vám předá vedoucí ŠJ na třídy začátkem měsíce září!!!

Obdržíte nové variabilní symboly, čísla účtú a informace k platbám během prvních dvou týdnů.

Informace pí. Poskerová: Tajovského : PO,St : 241727059

                                            Kukučínova Út, Čt : 241011787

Školné od 1.9.2018 = 775 Kč

Výše školného se od nového školního roku mění ...informace Vám sdělí na začátku školního roku naše hlavní účetní a zároveň vedoucí ŠJ - paní L.Poskerová (10-14 : PO, St :  241727059,ÚT, ČT:  241011787). S informacemi obdržíte nové variabilní symboly pro platby a kontaktní čísla účtů KMŠ pro jednotlivá pracoviště.
Směrnice pro úplatu školného a podmínky plateb se jinak nemění. K dispozici na vývěsních místech školy- nástěnky v šatnách u tříd.
 

Stravné od 1.9.2018 = zvyšujeme o 2 Kč !!!

Stanovení denní sazby za stravování dětí:
Děti do věku 6 let = 36 Kč
Děti, které v daném školním roce dovrší 7 let = 40 Kč
---------------------------------------------------------------------
Stravné od září 2018 bude o 2 Kč na jeden den zdraženo a to s ohledem na letošní suché léto a předpoklad zdražování nákladů na potraviny a energie. Výše stravného a nové variabilní symboly plateb obdržíte v průběhu začátku září od vedoucí ŠJ - případně Vám je ponechá k dispozici na třídách.
Směrnice o stravování se nemění. K dispozici na vývěsních místech školy- nástěnky v šatnách u tříd.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školné: od 1.9.2017 bylo 750 Kč

Děti, které plní povinnou předškolní docházku (děti,v letošním školním roce  5 leté a starší) školné nehradí.

Ostatní děti školné hradí v uvedené výši. Pro školní rok 2017/18 je stanoveno : 750 Kč měsíčně.

Způsob úhrady: bezhotovostním převodem na účet KMŠ. Variabilní symboly plateb vydává vedoucí ŠJ(hl. účetní MŠ) v prvních zářijových týdnech /informace a čísla účtu + V.S.- předá na třídy/.

Při zadávání příkazů k úhradě, Vás žádáme, abyste do zprávy pro příjemce uváděli jméno a příjmení dítěte!

Zákonní zástupci dětí, kteří opakovaně dostávají příspěvek v hmotné nouzi, mohou písemně požádat o osvobození od úplaty za školné- musejí k písemné žádosti doložit i opakované poskytování uvedeného příspěvku- bližší informace podá ředitelka školy.

Žádosti o osvobození od úplaty školného předkládají zákonní zástupci, nebo oprávněné osoby výhradně v písemné podobě a dokládají příslušnými doklady - například potvrzením o pobírání dávek v hmotné nouzi, potvrzením z OSPODu...atd.

Školné pro školní rok 2016/17    650 Kč/ měsíčně-  od 1.9.2016 do 31.8.2017

Školné pro školní rok 2015/16    610 Kč/ měsíčně-  od 1.9.2015 do 31.8.2016

Uplatnění slevy na daních za školné

Po uplynutí zdaňovacího období mohou zákonní zástupci dětí v mateřské škole žádat o potvrzení uhrazených nákladů na vzdělávání svého dítěte v uplynulém kalendářním roce, za který podávají daňové přiznání. Potvrzení o výši jimi uhrazených výdajů bude potvrzovat ředitelka školy. Tiskopisy jsou pro daňová období vydávána až po jeho skončení, potvrzování tiskopisů a jejich uplatnění je možné do konce října následujícího po zdaňovacím období.

Do konce BŘEZNA !!!můžete uplatnit úlevu na dani za úhradu vzdělávání vašeho dítěte v roce 2017 v mateřské škole

vytiskněte zde: Potvrzení o výši školného 2017.doc (33280)

Řádně vyplněný tiskopis předložte k potvrzení u paní zástupkyně - Kukučínova: ve třídě Lodička u paní Trojanové, Tajovského: ve třídě Ptáčci u paní Richterové.  Poslední březnový týden- pouze do čtvrtka 29.3.2018 !!!

Příloha k daňovému prohlášení - tu vyplňujete sami- je to příloha poplatníka - tím není MŠ, mateřská škola vydává svoje potvrzení.

Potvrzení si vyzvednete v Mš, nebo vytisknete zde ze na našich stránkách...k dispozici...vyplníte údaje o dítěti , případně o plátci daně a podáte prostřednictvím zástupkyně školy nebo učitelek k rukám ředitelky školy, která Vám potvrzení následně doplní, zkontroluje správnost a potvrdí podpisem a razítkem školy. Dále se budete řídit pokyny FÚ a potvrzení podáte jako přílohu k daňovému přiznání za rok.

Další informace jsou k dispozici u zástupkyň obou pracovišť, na vývěsních místech školy a na požádání Vám poskytneme další informace.

Stravné pro školní rok 2018/19 bude o dvě koruny na den zdraženo - platnost od 1.9.2018

Stravné pro školní rok 2017/18:

děti 3-6 let 34 Kč /denně,

děti, které v průběhu školního roku dovrší 7 let 38Kč/den.

Pokud by ceny za potraviny v průběhu dalšího období začaly neúměrně stoupat( například vlivem následků povodní...), musely bychom přistoupit k dalším změnám a případně dalšímu zvýšení cen stravného- budeme včas informovat.

Zálohy za stravné se vyúčtovávají po skončení školního roku. Vzhledem k počítačovému programu, který máme stejný jako základní školy, bude vyúčtování provedeno oproti předcházejícímu období pouze jedenkrát !!!

Přeplatky na stravném za období: září - červen budou zaslány na účty, které zákonní zástupci uvedli nebo uvedli v Přihlášce ke stravování - odeslány budou mateřskou školou do konce července pod variabilním symbolem dítěte! Přehled o stravování dítěte je veden v elektronické podobě, dle písemných záznamů učitelek o docházce dítěte do třídy, je archivován a je možné/ po předchozí dohodě s vedoucí ŠJ/ nahlédnutí a odkontrolování. Stravné je vždy zaúčtováno podle docházky dítěte v uvedeném období. Přehledy docházky jsou uloženy na třídách u učitelek.

Vážení zákonní zástupci dítěte, vyplněním přihlášky ke stravování dáváte zároveň závazný pokyn, kam mají být vráceny přeplatky za stravné- proto, prosíme, vyplňte přihlášku zodpovědně a překontrolujte Vámi uvedené číslo účtu, na které bude vedoucí školní jídelny odesílat případné přeplatky z vámi uhrazených záloh za stravné, v případě změn - aktualizujte!!! Děkujeme.


Úplata za vzdělávání září 2018.docx (23678)