Platby :

Stravné:
Vzhledem k přerušení provozu mateřské školy od 18.3.2020, budou Vámi zasílané zálohové platby na stravné vyúčtovány dle směrnice KMŠ v měsíci červenci.
 
Školné : za březen 2020 SNÍŽENO na poměrnou část 436 Kč

 

Školné za měsíc březen stanoveno poměrnou částí za období od 1. 3. 2020- 17. 3. 2020:

(800 : 22) x 12 = 436,36 zaokrouhleno = 436 Kč

(Školné : počet výukových dní) x počet dní škola v provozu

Přeplatek za březen – nevyžádáte-li si jej, BUDE započten jako záloha na příští úhradu.

Např. pokud bude dítě chodit do MŠ od května, tak za květen zaplatí jen poměrnou část (což činí 364 Kč = po odečtení částky, kterou by jim MŠ měla vrátit za část března 2020. Pokud však zák. zástupce požádá písemně o vrácení přeplatku za zmíněnou část března, budou mu peníze ve výši 364 Kč vráceny na účet, který v žádosti uvede. Požadavky na vrácení přeplatků budeme řešit až po obnovení provozu školy.

Za měsíce, kdy děti nebudou navštěvovat MŠ, školné NEPLAŤTE, nebude vybíráno. Případné provedené platby na účet školy, budou vráceny zpět na účet, ze kterého byla úhrada provedena ( DOUFÁME, ŽE BYCHOM STIHLI  VYROVNAT VŠE DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU).

 Všechny záležitosti týkající se školného budeme postupně řešit společně s vedoucí školní jídelny a účetní po znovuotevření mateřských škol, děkujeme za pochopení.

ODŮVODNĚNÍ:

Školné v době přerušení provozu

- § 123 odst. 4 školského zákona, dle kterého výši úplaty stanoví ředitel školy; rozhoduje také o jejím snížení nebo prominutí v odůvodněných případech

 ve spojitosti s

- § 6 odst. 5 vyhlášky o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb., která stanoví:

5) Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu.

Vzhledem k tomu, že za současné situace nemohla být školou uplatněna avizovaná podmínka oznámení 2 měsíce předem. Tuto část vyhlášky neaplikujeme. Ostatní ustanovení Vyhlášky aplikujeme s ohledem na - § 123 odst. 4 školského zákona, dle kterého výši úplaty stanoví ředitel školy; rozhoduje také o jejím snížení nebo prominutí v odůvodněných případech.

 

 

Školné od 1.9.2019 = 800 Kč

Směrnice o Úplatě za vzdělávání září 2019.docx (24185)

Platby a jejich symboly vydává vedoucí ŠJ

Informace pí. Poskerová: 

Tajovského : PO,St : 241727059

Kukučínova: Út, Čt : 241011780

 

Uplatnění úlevy na daních za školné:

Potvrzení o výši školného 2019.doc (34304)

Uplatnění slevy na daních za rok 2019 můžete provést dle níže uvedených pokynů, uplatnění slevy na školném pro děti z jiných mateřských škol, které k nám docházely v období letních prázdnin vydáváme po skončení zdanitelného roku 2019 a to osobně. Předem zavolejte, nahlaste údaje o prázdninovém provozu Vašeho dítěte a požádejte o vyplnění a potvrzení tiskopisu. Zároveň si dojednejte termín Vaší návštěvy, kdy si potvrzení vyzvednete: 241011787 , volejte úterý, čtvrtek po 12. hodině paní J. Trojanové na pracoviště Kukučínova

 
    
     (Dětem z naší kmenové MŠ- Tajovského, Kukučínova - prázdninový provoz započítáme.)
  
    Řádně vyplněný tiskopis předložte (k potvrzení ředitelkou školy) prostřednictvím zástupkyň KMŠ -
    Kukučínova: ve třídě Lodička u paní Trojanové, Tajovského: ve třídě Žabky u paní Tenkrátové. 
 

Potvrzení si vytiskněte...viz. výše na této stránce, nebo požádejte o jeho výtisk v Mš...vyplňte údaje o dítěti, případně o plátci daně a podejte prostřednictvím zástupkyně školy, nebo učitelek, k rukám ředitelky školy. Ta Vám potvrzení následně doplní, společně s hospodářkou školy zkontroluje správnost a potvrdí podpisem a razítkem školy. Potvrzené tiskopisy předáme zpět na třídy, kde je budete mít k vyzvednutí ( cca do 5 dnů).

Dále se budete řídit pokyny FÚ a potvrzení podáte jako další přílohu k daňovému přiznání za rok. V případě nepřítomnosti ředitelky, potvrzuje na pracovišti Kukučínova zástupkyně Jana Trojanová, na pracovišti Tajovského zástupkyně Iva Tenkrátová.

 

Pozor, nezaměňujte s jinými přílohami pro FÚ:tiskopis tzv. Příloha k daňovému prohlášení - tu vyplňujete sami- je to příloha poplatníka - tím není MŠ, mateřská škola vydává pro úlevu za školné v uplynulém roce svoje potvrzení.

 

Platby a jejich symboly vydává vedoucí ŠJ

 

Informace pí. Poskerová: 

 

Tajovského : PO,St : 241727059

 

Kukučínova: Út, Čt : 241011787

 

Školné od 1.9.2018 = 775 Kč

Výše školného se od nového školního roku mění ...
informace Vám sdělí na začátku školního roku naše hlavní účetní 
a zároveň vedoucí ŠJ - paní L.Poskerová 
(10-14 : PO, St :  241727059,ÚT, ČT:  241011787). 
S informacemi obdržíte nové variabilní symboly pro platby 
a kontaktní čísla účtů KMŠ pro jednotlivá pracoviště.
Směrnice pro úplatu školného a podmínky plateb se jinak nemění. 
K dispozici na vývěsních místech školy- nástěnky v šatnách u tříd.
 

Zákonní zástupci dětí, kteří opakovaně dostávají příspěvek v hmotné nouzi, mohou písemně požádat o osvobození od úplaty za školné- musejí k písemné žádosti doložit i opakované poskytování uvedeného příspěvku- bližší informace podá ředitelka školy.

Žádosti o osvobození od úplaty školného předkládají zákonní zástupci, nebo oprávněné osoby výhradně v písemné podobě a dokládají příslušnými doklady - například potvrzením o pobírání dávek v hmotné nouzi, potvrzením z OSPODu...atd.

Uplatnění slevy na daních za školné

Po uplynutí zdaňovacího období mohou zákonní zástupci dětí v mateřské škole žádat o potvrzení uhrazených nákladů na vzdělávání svého dítěte v uplynulém kalendářním roce, za který podávají daňové přiznání. Potvrzení o výši jimi uhrazených výdajů bude potvrzovat ředitelka školy. Tiskopisy jsou pro daňová období vydávána až po jeho skončení, potvrzování tiskopisů a jejich uplatnění je možné do konce října následujícího po zdaňovacím období.

 

Stravné od 1.9.2019

Stanovení denní sazby za stravování dětí:
Děti do věku 6 let = 36 Kč
Děti, které v daném školním roce dovrší 7 let = 40 Kč
---------------------------------------------------------------------
Směrnice o stravování se nemění. 
K dispozici na vývěsních místech školy- nástěnky v šatnách u tříd.
---------------------------------------------------------------------

Způsob úhrady: bezhotovostním převodem na účet KMŠ. Variabilní symboly plateb vydává vedoucí ŠJ(hl. účetní MŠ) v prvních zářijových týdnech /informace a čísla účtu + V.S.- předá na třídy/.

Při zadávání příkazů k úhradě, Vás žádáme, abyste do zprávy pro příjemce uváděli jméno a příjmení dítěte!

Zákonní zástupci dětí, kteří opakovaně dostávají příspěvek v hmotné nouzi, mohou písemně požádat o osvobození od úplaty za školné- musejí k písemné žádosti doložit i opakované poskytování uvedeného příspěvku- bližší informace podá ředitelka školy.

Žádosti o osvobození od úplaty školného předkládají zákonní zástupci, nebo oprávněné osoby výhradně v písemné podobě a dokládají příslušnými doklady - například potvrzením o pobírání dávek v hmotné nouzi, potvrzením z OSPODu...atd.

Vyúčtování za stravné na konci školního roku

Zálohy za stravné se vyúčtovávají po skončení školního roku. Vzhledem k počítačovému programu, který máme stejný jako základní školy, bude vyúčtování provedeno oproti předcházejícímu období pouze jedenkrát !!!

Přeplatky na stravném za období: září - červen budou zaslány na účty, které zákonní zástupci uvedli nebo uvedli v Přihlášce ke stravování - odeslány budou mateřskou školou do konce července pod variabilním symbolem dítěte! Přehled o stravování dítěte je veden v elektronické podobě, dle písemných záznamů učitelek o docházce dítěte do třídy, je archivován a je možné/ po předchozí dohodě s vedoucí ŠJ/ nahlédnutí a odkontrolování. Stravné je vždy zaúčtováno podle docházky dítěte v uvedeném období. Přehledy docházky jsou uloženy na třídách u učitelek.

Vážení zákonní zástupci dítěte, vyplněním přihlášky ke stravování dáváte zároveň závazný pokyn, kam mají být vráceny přeplatky za stravné- proto, prosíme, vyplňte přihlášku zodpovědně a překontrolujte Vámi uvedené číslo účtu, na které bude vedoucí školní jídelny odesílat případné přeplatky z vámi uhrazených záloh za stravné, v případě změn - aktualizujte!!! Děkujeme.